Zachęta do wiary Ewangelii

Zachęta do wiary Ewangelii
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dz 16:31 "Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom."

Hbr 11:6 "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają."
Rz 10:17 "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe."
Mk 1:15 "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii."
2Kor 5:17-19 "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania."
"2Kor 5:20 "Pojednajcie się z Bogiem."
Jk 1:22 "A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie."


Ewangelia o Synu Bożym Jezusie Chrystusie jest "mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy" {zob. Rz 1:16}.
To najważniejsze przesłanie dla ludzkości - każdego z nas, zawiera obietnice i konkretne wskazówki.
Tragiczne jest jednak to, że tak wielu ludzi ich nie zna i w efekcie opiera się na domniemaniach lub naukach zupełnie sprzecznych z ewangelią.
Zastanówmy się czy nie znając Boga, Jego woli dla nas i Jego wskazań można zająć miejsce, które przygotował...?
To przecież wiara wypływająca z przesłania ewangelii, odkrycia miłującego Boga i działanie wg. nauki Pana Jezusa prowadzi do pojednania i osobistej relacji z Nim, przemienionego nowego życia, przebaczenia ludziom, napełnienia Duchem Świętym, uwolnienia, wyposażenia w dary Ducha Świętego, wydawania dobrych owoców, zwycięstwa.


~~~~~~~~
(127)

Ewangelia


Ewangelia to Dobra nowina
Jezus zapłacił
Łaska i pokój zmazana wina

Dobra nowina
Zmazana wina

Ciebie umiłował
Siebie ofiarował
Chrystus Pan Zbawiciel
Droga prawda i życie

Król jest zwycięzcą
Koniec niewiary troski lęku strachu zamieszania
Z wiary w Jego miłość rośnie ufność radość pokój i odwaga- tedeus Dobre dzieje 10.03.2016
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Napisano: "wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe" (Rz 10:17) "który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego." (Rz 4:25)
..."On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy"...(Hbr 10:12)
"Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Poświadcza nam to również Duch Święty; powiedziawszy bowiem: Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich wypiszę je, dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą; trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę;" Hbr 10:14-23


Niech więc te fragmenty będą wstępem do odkrywania i doświadczenia tego co najcenniejsze.


"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany" 2Tym 3:16-17
"Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba i już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarno, a jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust: Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem." Iz 55:10-11

"Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;" Kol 2:8

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych." Mt 4:4


Bóg ofiaruje dar zbawienia przez wiarę
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." J 3:16
"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." Dz 4:12
"Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim." J 3:36
"Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." Hbr 11:6


Jezus Chrystus zapłacił za grzechy ludzi, także za twoje i moje, swoją własną krwią. To się już dokonało - to jest dobra nowina.
Jego zaproszenie do pojednania jest wciąż aktualne.

"Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze." 1J 4:10
"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną." Ap 3:20
"Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie." J 14:6
"Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają." J 10:14
"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie." Mt 11:28
"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu." Rz 10:9-10"Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się moimi uczniami." J 15:8
"jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." (zob. J 8:31-32)
"Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia." 1Tes 4:3-7
..." mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze." Hbr 10:10
"A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani." Rz 8:28
"Powiadam wam: Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaś zaprze się mnie przed ludźmi, tego i Ja się zaprę przed aniołami Bożymi." Luk 12:8-9


"Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."
Mk 1:15 "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." Mt 7:13-14


"Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę." (Hbr 4:12-13)

"Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.
A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą," Mk 16:16-17
"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." Dz 2:38
"Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem." (J 14:26)
"I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste." Ez 36:26

"Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi." Prz 6:16-19


"Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość." Gal 5:22-23
"Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków." 1Kor 12:8-10
"Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy." 1Kor 4:20
2Kor 5:18 "A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania"
"weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się." Ef 6:13
Łk 3:8 "Wydawajcie więc owoce godne upamiętania.
"Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować." 1Kor 14:1
"Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi." Rz 8:14


"Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie." J 14:21 {zob. też J 14:23}
"Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał." J 14:24
"A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie." Jk 1:22
"Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie." J 15:5
"Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej." J 7:38


"A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota." Ap 22:17

Możesz otworzyć drzwi i prostą modlitwą, zaprosić Pana Jezusa, który tak bardzo Ciebie umiłował.

1J 4:15 "Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu."
1J 2:5 "kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy."
1J 4:16 "A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim."
"Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują." 1Kor 2:9
"Dochodźcie tego, co jest miłe Panu" Ef 5:10
"Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!" Ps 34:9
"Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni." Ps 37:5

"Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego." 2Tm 2:19
"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego." 1Kor 6:9-11

"Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku." Mat 7:24-26


"A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś." J 17:3

"Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie!" J 14:1


"Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała." Prz 4:21-22

"Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości." Jud 1:2


Drogi czytelniku gorąco zachęcam do odkrywania obietnic i wskazówek zapisanych w ewangeliach, listach i dziejach apostolskich.
Na początek polecam ewangelię Jana
fragmenty Biblii wg. przekładu z 1975
http://biblia.apologetyka.com/search
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~