Wierzcie ewangelii

Wierzcie ewangelii
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Pan Jezus wzywa do upamiętania się, wzywa do wiary ewangelii. 
Już na początku ewangelii Marka czytamy: 
"przyszedł Jezus do Galilei, głosząc ewangelię Bożą i mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." 

Mówi też: 
"jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi." zob. J 8:31-32 
"A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie." Jk 1:22 

Czy można przeoczyć tak ważne słowa...? 
Zastanówmy się chwilę nad ich wagą i znaczeniem. W pismach Nowego Testamentu Bóg daje się poznać, objawia swoją miłość do nas i zaprasza człowieka do skorzystania z ratunku, drogi zbawienia, którą przygotował. 

Co to znaczy wierzyć ewangelii? 
To znaczy wierzyć, że Jezus Chrystus, syn Boży narodzony z Marii (Mt 1:23), umarł na krzyżu płacąc cenę za grzechy ludzi i zmartwychwstał (1Tes 4:14, Rz 8:34). 
Jest Panem (Rz 10:9, Dz 10:36, Flp 2:11). 
Jest jedynym Zbawicielem. 
Kto w Niego uwierzy i wyznaje jako swojego Pana będzie zbawiony a kto nie uwierzy będzie potępiony (Rz 10:8-9, Mk 16:16). 

Jezus Chrystus przyszedł aby zbawić świat, płacąc należną karę za grzechy ludzi. 
1Tym 2:5-6 "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie." 
J 3:17 "Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony." 

To o Nim prorokował Izajasz: 
Iz 53:3-12 "Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami." 

Iz 55:6 "Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko!" 


Pan Jezus objawia nam Boga Ojca, Jego wolę, łaskę, miłość, sprawiedliwość. Uczy jak i do kogo się modlić Mt 6:9, Lk 11:2.
To On jest Panem, tylko On jest bez grzechu 1P 2:22, i to On jest jedynym Zbawicielem Lk 2:11, Dz 5:31, 2Tm 1:10, 1J 4:14, 2P 3:18. 

Biblia - Pismo Święte jest natchnionym słowem Bożym 2Tm 3:16-18. 
Bóg daje się poznać przez dzieła, których dokonuje, proroctwa i obietnice, które wypełnia 1Krl 8:60, 2Kor 1:20. 
Zbawienie jest darem Boga dostępnym przez poznanie i wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który przyszedł aby zbawić świat i niewinny sam w pełni zapłacił za wszystkie grzechy Hbr 9:24-30. 

Nikt nie może sobie zasłużyć na zbawienie. Jest ono dostępne za darmo, z łaski, przez wielką miłość dla tych którzy Bogu uwierzą. 
Jezus Chrystus - Syn Boży grzechu nie popełnił. 
Własnym życiem zapłacił za grzechy wszystkich ludzi. 
Został pobity, ukrzyżowany i zmartwychwstał. 
Jest nauczycielem i głową Bożego kościoła Kol 1:18, Ef 5:23. 

Wiara Bogu pochodzi ze słuchania Jego słowa. Słuchanie z wiarą prowadzi do działania według niego i osobistego doświadczania tego co Bóg obiecał. 

Wierzyć ewangelii to znaczy uwierzyć Bogu - Jego słowu, poznawać kochającego sprawiedliwego Ojca. 
Jego obietnice prowadzą do doświadczenia nowego narodzenia, przez wiarę w Zbawiciela Pana Jezusa Chrystusa i napełnienia Duchem Świętym, który prowadzi tych którzy uwierzyli. 

J 17:3 "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś." 

J 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." 

Rz 6:23 "Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." 

1J 5:11 "A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego." 

Dz 10:43 "O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego." 

2Tm 3:16-18 "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." 

Rz 10:8-9 "Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz." 
(zob. też => Rz 10:8) 

Rz 10:17 "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe." 

Jk 1:22 "A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie." 

Hbr 11:6 "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają." 

Hbr 10:14 "Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni." {=> Hbr 9:11-30} 

1Tes 4:3-8 "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Toteż kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego Świętego." 

"Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą." 
(zob. Lk 11:13) 

Ez 36:26 "I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste." 

"Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy." 
(zob. J 14:23) 

Rz 8:14 "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi." 
J 10:14 "Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają." 
1J 2:5 "kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy." 
1J 3:1 "Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że jego nie poznał." 
1J 4:10 "Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze." 
1J 4:7 "Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga." 
1J 5:3 "Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe." 
1J 4:18 "W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości." 

J 6:40 "A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym." 


1Kor 2:9 "Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują." 

Rz 12:2 "A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe." 

Rz 10:11 "Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony." 

Rz 3:21-27 ..."objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy,(22) i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy,(23) gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej,(24) i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,(25) którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów,(26) dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa.(27) Gdzież więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon? Uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary." 

Ef 2:8-9 "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił." 

Tt 2:11-14 "Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach." 

2Kor 5:17-19 "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania." 

Pan Jezus powiedział: 

J 12:46 "Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie." 

J 14:12 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca." 

J 7:38 "Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej." 

J 11:26 "A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?" 

Ap 3:20 "Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną." 

Mk 16:15-16 "Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.(16) Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony." 

Mt 24:14 "I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec." 
Jak cenna i ważna jest ewangelia możemy się dowiedzieć czytając Mk 8:35, Mk 10:29-30. 
Paweł mówił "...według ewangelii mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa." Rz 2:16. 
Paweł pisał też o rozkrzewianiu ewangelii Flp 1:12, o konieczności jej obrony Flp 1:16, Flp 1:27 a także o karze jaka spotka tych którzy jej nie uwierzą 2Tes 1:8, 1P 4:17. 

W Nowym Testamencie - Nowym Przymierzu czytamy o składaniu świadectwa ewangelii Dz 20:24 i o zwiastowaniu jej Rz 1:1-5, Mk 3:14, 1Kor 9:16, 1Kor 9:23, 1Tes 3:2, 2Tm 4:17, Mt 11:5, 1Tes 1:5, 1Kor 1:21. Możemy i dziś doświadczać że "jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy," Rz 1:16 

Ewangelia posiada więc zbawienną moc Bożą dla każdego kto jej wierzy. Bez wiary ewangelii, bez poznania Zbawiciela - Pana Jezusa Chrystusa człowiek jest zgubiony. 


Ewangelię Marka i całe Nowe Przymierze zaczynają słowa: 
Mk 1:1 "Początek ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym." 

Na końcu tej ewangelii możemy przeczytać co powiedział zmartwychwstały Jezus: 
Mk 16:15-20 ..."Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. A gdy Pan Jezus to do nich powiedział, został wzięty w górę do nieba i usiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i wszędzie kazali, a Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo znakami, które mu towarzyszyły." 

Zachęcam do wiary ewangelii do poznawania i działania wg. słów Pana Jezusa Chrystusa. 

Kol 2:8 "Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie;" 

Ps 1:1-2 "Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych Ani nie stoi na drodze grzeszników, Ani nie zasiada w gronie szyderców " 

Ef 4:29 "Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają." 

..."upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." 

2P 1:2 "Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa." 

Mt 7:13-14 "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują." 

Flp 4:5-8 "Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom: Pan jest blisko. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały." 

Ef 5:10 "Dochodźcie tego, co jest miłe Panu" 

Ef 6:11-17 "Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże." 

Kol 3:23-24 "Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie." 

Psa 119:105 "Słowo twoje jest pochodnią nogom moim I światłością ścieżkom moim." 

Prz 4:21-22 "Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała." 
Cytaty: Biblia Warszawska 1975 
wyszukiwarka 
http://biblia.apologetyka.com/search

Czytanie i słuchanie Biblii wg. planu na każdy dzień 
http://www.betel.com.pl/index.php?c=26
Plan na każdy dzień 
http://biblia-online.pl/plan-czytania-biblii.html

Biblia Internetowa - wyszukiwarka słów lub wersetów 
http://biblia.apologetyka.com/search
http://biblia.apologetyka.com/read

Nowy testament Nowe przymierze Dobra nowina 
(do słuchania) 
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5XOIqLh2OLiPOcetZ9Mvflo5yPQ9Gph7


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~