Nawrócenie

Nawrócenie
Upamiętanie, wiara Ewangelii, miłość Boża, łaska, chrzest, napełnienie Duchem Świętym, narodzenie na nowo, nowy człowiek.
------------------

"Mglista i wątła nadzieja że Bóg jest zbyt dobry aby karać bezbożnych stała się śmiertelnym narkotykiem dla sumień milionów.
Ucisza ona ich obawy i pozwala im praktykować wszystkie przyjemne formy nieprawości podczas gdy śmierć każdego dnia jest bliżej a wezwanie do pokuty (nawrócenia) pozostaje niedostrzeżone."
A. W. Tozer


=> Nawrócenie - definicja z wikipedii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nawr%C3%B3cenie


Zauważyłem, że mówienie o lekarstwie komuś, kto nawet nie wie że jest śmiertelnie chory jest tak samo nie trafione jak mówienie o potrzebie nawrócenia, opamiętania się, nowo narodzenia komuś kto nie wie, że jest zgubiony.
Zapraszam, przeczytaj bardzo istotne fragmenty poniżej, które z Bożą pomocą mogą ukazać drogę którą od blisko dwóch tysięcy lat podążają ludzie, którzy zaufali Synowi Bożemu - Jezusowi.
Zachęcam do ich rozważenia a uchwycenie tego co jest najcenniejsze nie będzie trudne.

Pozwól czytelniku, że zadam kilka pytań i będę wskazywał na to co jest zapisane w księgach Biblii bo warto o tym wiedzieć że:
"Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany." 2Tm 3:16-17
Hbr 4:12-13 "Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę."


- Czy zastanawiałeś się już kiedyś nad tym, co będzie z Tobą potem?
Hmmm... ktoś pewnie myśli: e jakoś tam będzie, może nie będzie tak źle, może jakoś się uda, nie jestem taki zły, przecież inni...

Ten krótki filmik dość trafnie to ukazuje.
Zapraszam do obejrzenia

=> Czy jesteś dobrym człowiekiem? Are You a Good Person?
http://www.youtube.com/watch?v=WDKIOEkNuqc&feature=player_embedded


- Zobaczmy gdzie jest ratunek:

Mat 7:13-14 "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."

Pan Jezus wymienia dwie różne bramy, dwie różne drogi i dwa zupełnie różne miejsca do których trafiają ludzie.
W Ewangeliach, Listach, i Dziejach Apostolskich są bardzo konkretne wskazówki by umożliwić Temu, kto chce posłuchać, właściwy wybór.

Nie wiem jak dziś oceniasz swoje szanse.
Pomyśl
- Jak wygląda Twoje dotychczasowe życie w oczach Boga...?
- Czy chciałbyś coś wymazać, zmienić, naprawić...?
To są ważne pytania.

Przeczytaj teraz kilka fragmentów mówiących o sądzie. Możliwe że to będą trudne chwile lecz proszę nie przestawaj czytać dalej. Potem będzie dobra nowina - dobra wiadomość.


"postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd (zob. Hbr 9:27)
"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą." 1Kor 6:9-10

Prz 6:16-19 "Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi."

"kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. I jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie." Mk 9:42-48

Mat 5:27-28 "Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim."

Wj 20:7 "Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego."

Mat 6:5-6 "A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom; zaprawdę powiadam wam: Otrzymali zapłatę swoją. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie."

Mk 11:25-26 "A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych."

"Znamy przecież tego, który powiedział: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę; oraz: Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego." Hbr 10:30-31

1J 3:15 "Każdy, kto nienawidzi brata swego, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie ma w sobie żywota wiecznego."

Rz 14:10-13 "Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano: Jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia."

Łk 12:2-5 "Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo się bać macie! Bójcie się tego, który, gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste, powiadam wam: Tego się bójcie!"

Prz 1:7 "Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością."


- Czy wiesz według jakiego prawa odbędzie się sąd...?
- Czy znasz 10 przykazań...?
=> Dekalog
http://www.dekalog.pl/alter/przeklady2m/warszawska.htm
- Czy któreś z nich złamałeś...?
Zobaczmy jaką drogę wyjścia przygotował nam Bóg
********************************

Jest napisane że: "wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" Rz 3:23
Więc nie ma wyjątków.
Iz 64:6 "I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr."
"Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich." Iz 53:6

- Czy wiesz kto zapłacił za winę wszystkich więc i twoją i moją?
Jest więc ratunek przed zasłużoną karą.
Oto dobra nowina. Ratunek jest dostępny także dla Ciebie.
- Czy już wiesz dlaczego?
J 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."

Tak prorokował o Zbawicielu Izajasz
Iz 53:3-12 "(3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami."

Jezus zapłacił za nas.

2Kor 5:17-19 "Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, to znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania."

- Czy Bóg umiłował Ciebie?
- Czy bardzo...?
- Jaki dał tego dowód...?
- Co to znaczy dla Ciebie...?Zobaczmy jak przyjąć dar zbawienia


Jezus i apostołowie (podobnie jak dziś Jego uczniowie) wzywali do opamiętania i wiary dobrej nowinie - ewangelii:

"upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." Mk 1:15

"Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze," Dz 3:19

Ap 22:13-17 "Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna. A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota."

"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." Dz 2:38


=> Dlaczego Jezus? Why Jesus?
http://www.youtube.com/watch?v=8nWCsVudn5U


Mk 16:16 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
"...gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście." 2Tes 1:7-10

J 3:18 "Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego."

Ap 21:8 "Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką."

Łk 11:23 "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza."

- Którą drogą, dokąd chcesz pójść?
~~~~~~~

Aby zawrócić
aby się nawrócić
trzeba się odwrócić
zrobić krok w tył zwrot

nie w bok


- tedeus Dobre dzieje
http://chfpn.pl/forum/?p=4&id_topic=149
~~~~~~~


Jeśli widzisz, że potrzebujesz ratunku, przebaczenia, miłosierdzia i łaski możesz się teraz do Niego zwrócić.

Rz 10:8-11 "Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony."

1Th 4:3-7 "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia."

J 14:6 "Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie."

Ef 2:8-9 "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."

Ap 3:20 "Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."

J 17:3 "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś."

J 14:12 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które Ja czynię, i większe nad te czynić będzie; bo Ja idę do Ojca."


=> Dlaczego Jezus? Why Jesus?
http://www.youtube.com/watch?v=8nWCsVudn5U
~~~~~~~
=> Światło w ciemności
The light of darkness
http://www.youtube.com/watch?v=WiT6qDw8hDw
~~~~~~~
=> Lifehouse Everything
http://www.youtube.com/watch?v=yEUVSbD9NF8
a} wersja filmowa
http://www.youtube.com/watch?v=Nig4Rbeoqwk
~~~~~~~
=> Czy jesteś dobrym człowiekiem?
Are You a Good Person?
http://www.youtube.com/watch?v=WDKIOEkNuqc&feature=player_embedded
~~~~~~~
=> Miernik dobra
The Good-O-Meter
http://www.youtube.com/watch?v=q6eJBpmwT6g&feature=player_embedded#!
~~~~~~~~~~~~~~

Jezus Chrystus wzywa do opamiętania - zmiany myślenia i postępowania.

"Upamiętajcie się i wierzcie ewangelii."
"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia."
"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie."

O Nim prorokował Izajasz
Isa 53:1-10 "Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy i nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni."

Dz 3:19 "Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,"
Eze 11:19-20 "wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste, aby postępowali według moich przepisów, przestrzegali moich praw i wykonywali je. Wtedy będą mi ludem, a Ja będę im Bogiem."

Mk 16:16 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."

Mk 16:17 "A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,"

Gal 3:5 "Czy ten, który daje wam Ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą?"

Łk 4:18-21 "Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana."

J 7:37-38 "Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej."
cytaty: Biblia Warszawska 1975
http://biblia.apologetyka.com/read

~~~~~~~

Trzy pytania


Jaka jest najważniejsza Boża obietnica
TA którą uchwycisz

Jakie jest najmocniejsze Boże słowo
TO którym walczysz

Jaki jest najlepszy cel
TEN do którego dasz się Panu doprowadzić- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Zachęcam do czytania Biblii
Na początek polecam Ewangelię Jana

Jeśli chcesz teraz czytać Ewangelię Jana
skopiuj i wklej w okienko wyszukiwarki {link poniżej} podane wersy (wszystkie razem) i kliknij 'Wyświetl'
J 1:1-51; J 2:1-25; J 3:1-36; J 4:1-54; J 5; 1-50; J 6:1-49;
J 7:1-53; J 8:1-59; J 9:1-41; J 10:1-43; J 11:1-57; J 12:1-50;
J 13:1-38; J 14:1-31; J 15:1-27; J 16:1-33; J 17:1-26; J 18:1-40;
J 19:1-42; J 20:1-31; J 21:1-25

Wyszukiwarka:
http://biblia.apologetyka.com/read?
Uwaga: można wybrać dowolny przekład
polecam np. Biblia Warszawska 1975 (bw)