Musicie się na nowo narodzić

"Musicie się na nowo narodzić."J 3:7
Dobra nowina / Droga zbawienia / Wiara Bogu / Pojednanie / Chrzest / Narodzenie na nowo / Napełnienie Duchem Świętym / Współdziałanie / Nagroda
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Pismo Święte, natchnione słowo, zachęca do wiary Bogu, uwierzenia słowom Ewangelii - Dobrej nowiny, poznania Boga i Pana Jezusa Chrystusa, upamiętania, nawrócenia, napełnienia Duchem Świętym, narodzenia na nowo, zbawienia, rozkoszowania się Panem i współdziałania z Nim.
Bóg zadbał o to aby człowiek mógł dowiedzieć się o tym jaki ratunek dla niego przygotował. Posłał Jezusa aby nam to objawił i całkowicie zapłacił za wszystkie nasze winy i odstępstwo.
Bóg oferuje usprawiedliwienie, uwolnienie, pojednanie i zbawienie jako dar, z łaski przez wiarę w to co wykonał dla nas Jezus.

Jego słowo mówi o konieczności narodzenia na nowo, z Boga, do przyjęcia Ducha Bożego do swojego wnętrza, zachęca do poznania Jego miłości i współdziałania poprzez dary Ducha Świętego, oddania siebie i poddania Jego prowadzeniu, wydawania dobrych owoców z Dobrego drzewa. Wszczepieni w Niego będziemy wydawać Jego owoce. Zapewnia nas, że jest to jedyna droga do zbawienia, wąska ścieżka, ciasna brama przez poznanie miłości Boga Ojca, jego syna Jezusa Chrystusa i przyjęcie Ducha Bożego, który nas uświęca, prowadzi i uzdalnia do odrzucenia starej natury, panowania nad złem, ratowania zagubionych i poszerzania Bożego Królestwa. 

Dobry Bóg, nasz Stwórca i Ojciec przygotował nam drogę, za ogromną cenę i podał wyraźne wskazówki aby każdy mógł wybrać, kto prosi otrzymał, kto  szuka znalazł i nie błądził.
Ewangelia niesie najważniejsze najcenniejsze przesłanie dla ludzkości. Teraz jest czas zbawienia zapowiadany przez proroków. Każdy człowiek, bez względu na swój obecny światopogląd, powinien się o tym dowiedzieć. 


*************
"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą?
Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.
A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego." 1Kor 6:9-11
"Gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości."
Rz 6:20

To słowo mówi o tym że człowiek nad którym ponuje zło, w takim stanie, nie może wejść do bliskości z Bogiem.
Jednak ten sam człowiek, który dopuścił się tych wszystkich rzeczy, grzechu, a jest napisane, że każdy zgrzeszył i jest winny, może być usprawiedliwiony, wybawiony i pojednany z Bogiem przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który stał się ofiarą za niego samego.
Bóg prowadzi nas do pojednania i uświęcenia przez wiarę Jego słowu, wiarę ewangelii, chrzest w wodzie - obmycie z grzechów i śmierć starego człowieka, napełnienie Duchem Bożym, narodzenia na nowo, przemienionego życia w bliskości z Nim i dla Jego chwały.
Bóg przygotował dla nas zbawienne wyjście. Możemy je przyjąć lub odrzucić. Wybór i kolejny ruch jest po naszej stronie. 


Zapraszam do poznania wymownych, bardzo ważnych fragmentów, które nie wymagają komentarza.
Zachęcam do wiary Bogu, Jego obietnicom, skorzystania z ratunku oraz dziedzictwa jakie przygotował tym którzy mu ufają.
-------------------------------------


2Tm 3:16-17 "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."
Ef 5:10 "Dochodźcie tego, co jest miłe Panu."

Kilka fragmentów ze starego przymierza:

Iz 55:6-7 "Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko! Niech bezbożny porzuci swoją drogę,
a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!"

"Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania;
ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę" Oz 4:6

"Wszakże jeszcze teraz mówi Pan:
Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, płaczu i narzekaniu!
Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny,
nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!" Jl 2:12-13

Ps 81:10 "Niech nie będzie u ciebie boga innego I nie kłaniaj się bogu obcemu!"

"Pan strzeże wszystkich, którzy go miłują, Ale wszystkich bezbożnych wytraci."
Ps 145:20
Pan Jezus powiedział:

"Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." Mk 1:15
"Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie." J 12:46
"Musicie się na nowo narodzić" J 3:7
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego." J 3:3
"Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy." Ef 4:22-24
"Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie." Mk 8:34
"Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą." 1 Kor 1:18


"Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije." J 7:37
"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie." Mt 11:28

"Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie; lecz wy oglądać mnie będziecie, bo Ja żyję i wy żyć będziecie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was." J 14:16-20
"Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem." J 14:26
"Wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w owych dniach mojego Ducha." Joel 3:1-2
"Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je." Ez 36:27
"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego." J 3:5
"Weźmijcie Ducha Świętego." J 20:22

"Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność" Łk 4:18

Dz 17:30 "Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali"
"Albowiem jeden jest Bóg, jeden też Pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie."
1 Tym 2:5-6
"I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni." Dz 4:12
"Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze" Dz 3:19

J 17:3 "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga
i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś."
"On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was." 1P 2:24
"Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów.
Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa." Rz 3:25-26
"Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe."
J 3:16-19

"Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej."
J 7:38
"A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują"
Rz 8:28
"Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."
Ef 2:8-9
"Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia." 2 Kor 6:2
"Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni." Hbr 10:14

"Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje,
tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie."
"Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał." J 14:21,24
Mt 12:30 "Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza."
"Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?" 2 Kor 6:14
"Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie." Mt 11:29:30

"Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy.
Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim,
że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz." Rz 10:8-9
"Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną." Ap 3:20
Mk 16:16 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony."
"nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie;
bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali." J 4:23
"Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa
na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego." Dz 2:38
"Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą." Łk 11:13
"Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest.
Musicie się na nowo narodzić" J 3:6-7
"I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza,
i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste." Ez 36:26
"A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli:
w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą Węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją." Mk 16:17-18
"Czyż ci nie powiedziałem, że, jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?" J 11:40
"Albowiem królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy." 1 Kor 4:20
"Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe,
a najbardziej o to, aby prorokować."
"starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie;"
1Kor 14:1,39
Rz 8:14 "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi."
"Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania." 2 Kor 17-19
"Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali i was Prześladować będą; jeśli słowo moje zachowali i wasze zachowywać będą."
J 15:20
"Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy" Rz 1:16
"Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" Rz 8:1
"Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." Rz 8:38-39
"Lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne." Dan 12:3
"Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty." Iz 61:10

"Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem." Ef 5:23
"Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego."
Rz 8:5-9
1Kor 15:45-50 "Tak też napisano: Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym."
"Chrystus w was, nadzieja chwały."
Kol 1:27

Ga 5:22-24 "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami."
"Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda." Ef 5:9
"Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień.
Tak więc po owocach poznacie ich."
Mt 7:17-20
"Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność."
1 Tym 6:11
"Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma taką pieczęć na sobie: Zna Pan tych, którzy są jego, i: Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego." 2 Tym 2:19
"I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości." Rz 6:13
"Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni." Mt 5:6
"Uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości" Rz 6:18


Mt 7:13-14 "Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują."
"Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane." Mt 6:33
"Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym." Rz 14:11
"Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was."
Łk 17:20-21
"Uczniowie zaś byli pełni radości i Ducha Świętego." Dz 13:52
"Upamiętajcie się, albowiem Przybliżyło się Królestwo Niebios." Mt 3:2
"Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest ewangelia;
A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy." Mt 11:5-6

"Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie Zatwardzajcie serc waszych." Hbr 4:
"Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam Ducha mądrości i objawienia ku poznaniu jego,
i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie jego"
Ef 1:17-18

"Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, i obłudę, i zazdrość, i wszelką obmowę jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan.
Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.
I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa." 1P 2:1-5
"Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem;" Hbr 5:13
"Bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy jego." Ef 6:10

"Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam."
Mt 7:7
"Nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności." Jak 4:2-3

Ps 37:5 "Powierz Panu drogę swoją, Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni."
Ps 37:4 "Rozkoszuj się Panem, A da ci, czego życzy sobie serce twoje!"
Prz 8:17 "Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie."
J 6:47 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny."
Rz 10:17 "Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe."
Hbr 11:6 "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu; kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy go szukają."
"Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki." Mt 7:24:27

"Głosimy tedy, jak napisano: Czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują."
1 Kor 2:9
"A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy Wierzysz w to?" J 11:26


2P 1:2 "Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa."

"Pokój wam! Jak Ojciec mnie posłał, tak i Ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego" J 20:21


"Żniwo wprawdzie wielkie, ale Robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo swoje." Łk 10:2
"I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec." Mt 24:14


"Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu." Mk 16:15
"A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios." Mt 10:7

"Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się na nowo narodzić." J 3:7O darach Ducha Świętego pisze Paweł w liście do Koryntian.
Zobacz rozdział 12, 13 i 14.


Cytaty: Biblia Warszawska, wydanie 1975
wyszukiwarka
http://biblia.apologetyka.com/search
__________________________________


Uwaga:
wymienione wyżej fragmenty można zobaczyć w różnych przekładach:
http://biblia.apologetyka.com/read

_______


1) Czy jesteś dobrym człowiekiem?
Are You a Good Person?
http://www.youtube.com/watch?v=WDKIOEkNuqc&feature=player_embedded

2) Miernik dobra The Good-O-Meter
http://www.youtube.com/watch?v=q6eJBpmwT6g&feature=player_embedded

3) Dlaczego Jezus? Why Jesus?
http://www.youtube.com/watch?v=8nWCsVudn5U

4) Clip O nas i o Nim
http://www.youtube.com/watch?v=cyheJ480LYA&feature=related

5) Yeshua
http://www.youtube.com/watch?v=l0g9RMydGMk&feature=related

6) Messiah
http://www.youtube.com/watch?v=bwJJjLkOaXg&feature=related
Iz 9:6; Iz 50:6; Iz 52:14; Iz 53:4; Iz 35:5; Iz 55:6-7; Rom 10:9

7) Alpha & Omega
http://www.youtube.com/watch?v=EfPJ4j5P5X8&playnext=1&list=PL87A06D35BAFB669E
----------------------------------------