Dobra nowina

Ewangelia pokoju Dobra nowina
Dobra Nowina o Królestwie Bożym


Pan Jezus powiedział aby modlić się słowami "przyjdź Królestwo Twoje". Zachęca, zaprasza człowieka aby przyjął przesłanie Ewangelii i wszedł do Królestwa gdzie On jest Panem i Królem. Słowa zapisane w Biblii ujawniają prawdziwy obraz zła oraz jego konsekwencje - sprawiedliwą karę oraz wskazują drogę ratunku - pokój z Bogiem dzięki doskonałej ofierze Jezusa Chrystusa. On otworzył drogę powrotu do Ojca, objawił Jego miłość, to kim naprawdę jesteśmy dla Niego a On dla nas.

Biblia jest źródłem rzetelnych informacji o działaniu Boga dla zbawienia człowieka.
Główny tematem jest miłość Boga Ojca, odstępstwo człowieka i jego skutek oddzielenie oraz ratunek przez Niego przygotowany - wymazanie win przez Jego Syna Zbawiciela Mesjasza Jezusa Chrystusa.
Czy jest coś cenniejszego niż ten ratunek?
Nie tylko ten czas możemy zyskać żyjąc w bliskości z Nim ale i wieczność a to jest bardzo długo i całkiem niedługo. Każdy musi wybrać sam i lepiej poznać co jest prawdą i jak cenne.
Mt 13:44 "Podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi, i sprzedaje wszystko, co ma, i kupuje oną rolę."

Ewangelia to mapa do najcenniejszego skarbu. Właściwe zrozumienie męczeńskiej śmierci Zbawiciela - całkowita, należna cena za grzechy ludzi, także twoje i moje została zapłacona."Wykonało się". To wspaniała nowina. Wydarzenie to wraz ze zmartwychwstaniem oraz działaniem Ducha Świętego przez tych którzy uwierzyli jest sprawą kluczową dla każdego człowieka.
Wiara Bogu i konkretne działanie wg. wskazań objawionych w Jego słowie rozstrzyga o tym w jakiej wieczności będziemy za dłuższą lub krótszą chwilę...
Komu, czemu warto zaufać...?
Popatrz na ukrzyżowanego to dowód miłości Boga do Ciebie i każdego z nas.


Mk 1:15 "Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie ewangelii."

Bez względu na to kim i jakim jesteś. Jakich czynów, myśli, zaniedbań się dopuściłeś, {Rz 3:23 "gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej"} możesz możesz dziś wziąć dar zbawienia - uwierz: wykonało się, On zapłacił. Uchwyć pomocną dłoń, która za ciebie została przybita do krzyża.

J 3:16 -17 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny."
Ef 2:8-9 "Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił."
Ap 3:20 "Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."
J 17:3 "A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś."
Ps 34:9 "Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!"


- Czy wyznasz Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. Czy zaprosisz aby odtąd On był Panem prowadził, wyposarzył i przemienił?

Ap 3:20 "Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."
Rz 10:8-10 "Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu."
Rz 5:1-2 "Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej."
Rz 6:22-23 "Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."


Jezus obiecał posłać Ducha Świętego wierzącym i tak się stało.
Wokół ciebie, bliżej lub dalej, żyją ludzie którzy ufają ewangelii, poszli śladem obietnic i doświadczają Bożego działania w swoim życiu. Możesz ich rozpoznać po owocach. To ci których życie odmienił właśnie Duch Święty.

J 14:26 "Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem."
J 16:8 "A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie;"
Jr 31:34 "I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę."

- Czy wiesz o tym że Bóg obdarza wierzących darami?

Ef 4:8 "Dlatego powiedziano: Wstąpiwszy na wysokość, Powiódł za sobą jeńców I ludzi darami obdarzył."
On prowadzi dzieci Boże tak abyśmy wydawali dobre owoce.
Rz 8:14 "Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi."
Gal 5:22-23 "Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu." 1Kor 13:4-7 "Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi."

- Czy zostałeś ochrzczony jak uczniowie Jezusa w wodzie oraz w Duchu Świętym po tym jak uwierzyłeś?

Dz 19:1-7 "Podczas gdy Apollos przebywał w Koryncie, obszedł Paweł wyżynne okolice i przyszedł do Efezu, a spotkawszy niektórych uczniów, rzekł do nich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.A gdy Paweł włożył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami, i prorokowali."
Dz 2:4 "I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał."

- Czy otrzymałeś dary Ducha Świętego?

1Kor 12:7-10 "A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków."
Łk 17:20-24 "Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić: Oto tutaj jest, albo: Tam; oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was."
Łk 11:20 "Jeżeli natomiast Ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże."
Mar 16:16-18 "Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją."
1Kor 4:20 "Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy."

Kłamstwo mówi: czy aby na pewno... sieje wątpliwości a w efekcie rodzi niewiarę i zgubienie. Odwraca uwagę od tego co najważniejsze, kusi, wzbudza pożądliwość, chciwość, złość i zawiść, podważa i wypacza prawdę zaślepiając umysły niewierzących. W efekcie ślepy prowadzi ślepca. Pomyśl dokąd...
Roztropny człowiek bada jak się sprawy mają a w efekcie odkrywa że warto ufać Dobremu Bogu który posłał ratunek i wypełnia swoje obietnice.

Mt 7:7 "Proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam."

Ef 5:10 "Dochodźcie tego, co jest miłe Panu"
- Wierzcie ewangelii!

Rz 1:16-17 "Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie."

2Tm 3:16-17 "Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany."

1Tes 4:3-6 "Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy."

Ez 14:6 "Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swych obrzydliwości."
Jk 4:7 "Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was."

Prz 4:20-22 "Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała."

Przybliżyło się do was Królestwo Boże

Flp 1:27 "Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej"

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Izajasz prorokował o mającym nadejść Mesjaszu - Jezusie

Iz 42:1-12 "(1) Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. (2) Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. (3) Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. (4) Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy. (5) Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. (6) Ja, Pan, powołałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, (7) abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. (8) Ja, Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu ani mojej chwały bałwanom. (9) Oto wydarzenia dawniejsze już się dokonały, a to, co ma nastać, zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, opowiem je wam. (10) Śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku jego czci od krańców ziemi; niech zaszumi morze i wszystko, co w nim jest, wyspy i ich mieszkańcy. (11) Niech się odezwie pustynia i ci, którzy nią ciągną, osiedla, gdzie mieszkają Kedareńczycy; niech się głośno weselą mieszkańcy skalistych gór, niech radośnie wołają ze szczytów górskich! (12) Niech oddają Panu cześć i niech zwiastują jego chwałę na wyspach!"

Iz 53:3-12 "(3) Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. (4) Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. (5) Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. (6) Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. (7) Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. (8) Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. (9) I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił ani nie było fałszu na jego ustach. (10) Ale to Panu upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. (11) Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. (12) Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami."=> Muzyka z Dobrym przesłaniem
http://www.youtube.com/watch?v=M7SMUf6QcyQ&feature&p=E9D4CD8D82B09887&index=0&playnext=1
Cytaty: Biblia Warszawska 1975
Wyszukiwarka: http://biblia.apologetyka.com/search