W wielu miejscach Biblii jest mowa o czczeniu idoli, bóstw - bałwochwalstwie.
Bóg stanowczo przestrzega przed stawianiem posągów, figur, posiadaniem ich i oddawaniem czci należnej tylko Bogu przedmiotom i ludziom - stworzeniu zamiast Stwórcy.
Dziś jak dawniej obiekty kultu są bardzo powszechne. Myślę że warto zastanowić się i zbadać swoje postępowanie na podstawie Bożego słowa - Jego przykazań i obietnic.
Zapraszam do rozważenia poniższych fragmentów i materiałów na ten temat.

Zobaczmy najpierw definicję z wikipedii:

=> Bałwochwalstwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ba%C5%82wochwalstwo

Bóg jasno określił co jest dobre co złe, co jest przydatne, właściwe, budujące a co szkodliwe i zgubne. Wyraźnie jest zapisane kogo, jakie postępowanie Bóg błogosławi a co przeklina. Bez upamiętania, odwrócenia od grzechu i poddania Panu - Zbawicielowi nie może być jedności między grzesznikiem i Bogiem ani nie ma tego samego ducha w bezbożnych i nawróconych - nowo narodzonych. Nie zbawia przynależność do jakiejkolwiek religii, kościoła, wspólnoty, społeczności, ale prawdziwa i żywa osobista wiara Bogu - wiara w Jezusa Chrystusa - wiara ewangelii która prowadzi do nawrócenia do dobrego Boga i działania wg. Jego słów a odwrócenia od zła.
Zachęcam aby poświęcić chwilę i prosząc Boga o właściwe przekonanie przeczytać i rozważyć odpowiednie fragmenty z Biblii.
Widzimy że Bóg wyraźnie przeklina bałwochwalców i karze ich wraz z ich potomstwem. To znaczy że tak właśnie jest i bałwochwalca chcąc pojednać się z Bogiem musi się od tego odwrócić, przeprosić i nawrócić - ufać Panu - polegać na Jego obietnicach i działać wg. Bożych wskazówek. Zobaczmy więc co jest właściwe a co takim nie jest:Wj 20:1-6 "A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł (2) Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli.(3) Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.(4) Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią.(5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą.(6) A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań."

Pwt 27:14 "Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu."

Ps 135:15-17 "Bożki pogan są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich.(16) Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą.(17) Mają uszy, a nie słyszą, Nie ma też tchnienia w ich ustach."

Ha 2:18-19 "Cóż pomoże bałwan, którego wyrzeźbi mistrz, posąg odlany z jego kłamliwą wyrocznią? Ufa jej jednak jego twórca, choć sporządza nieme bałwany.(19) Biada temu, kto mówi do drewna: Obudź się! a do niemego kamienia: Rusz się! Czy może on dać wskazanie? Przybrany jest złotem i srebrem, lecz ducha w nim nie ma żadnego,"

Prz 6:16-19 "Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla niego obrzydliwością(17) Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną,(18} serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego,(19) składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi."

Jr 17:5 "Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce!"

1Krl 21:26 "Postępował nader ohydnie, chodząc za bałwanami, podobnie jak to czynili Amorejczycy, których Pan wypędził przed synami izraelskimi."

Ez 14:2-3 "Wtedy doszło mnie słowa Pana tej treści(3) Synu człowieczy! Ci mężowie oddali swoje serca bałwanom i położyli przed sobą to, co spowoduje ich winę. Czy tacy mają prawo nachodzić mnie o radę?"

Ps 31:7 "Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany, Ja jednak ufam Panu."

"Nie zwracajcie się do bałwanów" zob. Kpł 19:4

Ps 31:7 "Nienawidzisz tych, którzy czczą marne bałwany, Ja jednak ufam Panu."

Ps 115:1-8 "Nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swemu daj chwałę, Dla łaski swojej, dla wierności swojej!(2) Dlaczego mają mówić narody: Gdzież jest ich Bóg?(3) Bóg nasz jest w niebie, Czyni wszystko, co zechce.(4) Bożyszcza ich są ze srebra i złota, Są dziełem rąk ludzkich.(5) Mają usta, a nie mówią, Mają oczy, a nie widzą.(6) Mają uszy, a nie słyszą, Mają nozdrza, a nie wąchają.(7) Mają ręce, a nie dotykają, Mają nogi, a nie chodzą, Ani nie wydają głosu krtanią swoją.(8} Niech będą im podobni twórcy ich, Wszyscy, którzy im ufają!"

Pwt 18:9-14 "Gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów;(10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej,(11) ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych;(12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą.(13) Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim,(14) gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił."

Ml 3:19 "Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki."

Iz 13:9 "Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić."

2Kor 6:14-17 "Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?(15) Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?(16) Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.(17) Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was"

Ef 4:22-24 "Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze,(23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego,(24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy."

"Niech będą zawstydzeni wszyscy czciciele bożków, Którzy chlubią się bałwanami" zob. Ps 97:7

"Tak mówi Wszechmocny Pan: Nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów, i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swych obrzydliwości." zob. Ez 14:6

1Tes 4:2-7 "Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa.(3) Taka jest bowiem wola Boża: uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa,(4) aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu,(5) nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga,(6) aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy.(7) Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia."

Wj 20:3 "Nie będziesz miał innych bogów obok mnie." zob. też Pwt 5:7

Iz 45:20-27 "Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów! Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga, który nie może wybawić.(21) Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela.(22) Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego.(23) Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszła prawda, słowo niezmienne, że przede mną będzie się zginać wszelkie kolano, będzie przysięgał wszelki język,(24) mówiąc: Jedynie w Panu jest zbawienie i moc, do niego przyjdą ze wstydem wszyscy, którzy się na niego gniewali.(25) Lecz wszelkie potomstwo Izraela uzyska w Panu zbawienie i chlubić się nim będzie."

Jl 2:13 "Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania!"

Oz 14:2 "Weźcie ze sobą słowa skruchy i nawróćcie się do Pana! Mówcie do niego: Odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy ci w ofierze owoce naszych warg!"

Ez 36:25-31 "i pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was.(26) I dam wam serce nowe, i ducha nowego dam do waszego wnętrza, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste.(27) Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je.(28} I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem(29) i wybawię was od wszystkich waszych nieczystości, sprawię, że wzejdzie zboże i rozmnożę je, a nie dopuszczę do was głodu.(30) Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby klęski głodowej wśród narodów.(31) Wtedy wpomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre; i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości."

1Kor 6:9-11 "Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy,(10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą.(11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego."

Kol 3:1-7 "A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej;(2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi.(3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu;(4) gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale.(5) Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem,(6) z powodu których przychodzi gniew Boży.(7) Niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy im się oddawaliście;"

J 12:46-49 "Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie.(47) A jeśliby kto słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, Ja go nie sądzę; nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić.(48) Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego: Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym;(49) bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić."

Lk 9:23-26 "I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie, i naśladuje mnie.(24) Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją, kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa.(25) Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie?(26) Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i aniołów świętych."

Ap 22:13-17 "Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec.(14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.(15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je.(16) Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.(17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota."

..."upamiętajcie się i wierzcie ewangelii." (zob. Mk 1:15)

cytaty: Biblia Warszawska 1975
wyszukiwarka
http://biblia.apologetyka.com/search

Dekalog - 10 przykazań w kilku przekładach
http://www.dekalog.pl/alter/przeklady2m/warszawska.htm
~~~~~~~~~~~~

- Górę Synaj można zobaczyć w filmie nr. 1
http://chfpn.pl/forum/index.php?p=4&id_topic=145
EX 19:18 "A góra Synaj cała dymiła, gdyż Pan zstąpił na nią w ogniu.
Jej dym unosił się jak dym z pieca, a cała góra trzęsła się bardzo."
- kilka zdjęć:
http://www.google.pl/images?q=Jebel+el+Lawz&oe=utf-8&rls=org.mozilla:pl

~~~~~~~
Trzy pytania


Jaka jest najważniejsza Boża obietnica
TA którą uchwycisz

Jakie jest najmocniejsze Boże słowo
TO którym walczysz

Jaki jest najlepszy cel
TEN do którego dasz się Panu doprowadzić


- tedeus Dobre dzieje 26.07.2009 23:10
~~~~~~~


Materiały dotyczące wiary Bogu:

=> Filmy i historie z dobrym przesłaniem
Movies and stories with a good message
tu m.in.:
- Odkrycia archeologiczne 1-6
- Jak pojednać się z Bogiem 25a}
- Historie nawróconych ludzi 26-45
http://chfpn.pl/forum/?p=4&id_topic=145

=> Nawrócenie
http://chfpn.pl/forum/?p=4&id_topic=164

=> Wierzcie ewangelii Mk 1:15
http://chfpn.pl/forum/?p=4&id_topic=156

=> Musicie się na nowo narodzić J 3:7
http://chfpn.pl/forum/?p=4&id_topic=152

=> Dobre dzieje
http://chfpn.pl/forum/index.php?p=4&id_topic=149

=> Czy chcesz słyszeć Boży głos?
http://bezscian.pl/?p=891#more-891


~~~~~~~


Wiara Bogu prowadzi tam gdzie nie prowadzi niewiara


- tedeus Dobre dzieje
~~~~~~~